ความเสี่ยงจากเบาหวานเมื่อตั้งครรภ์

  • ความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะความดันโลหิตสูง และอัตราการผ่าตัดคลอดอาจเพิ่มขึ้น
  • ภาวะทารกตัวโต (Macrosomia) หมายถึง ทารกที่มีน้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในแม่ ซึ่งมักเกิดในครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ ทำให้น้ำตาลในทารกสูงด้วยไปกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินสุลินมากขึ้น

การตรวจวินิจฉัย

การซักประวัติ

ประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว

ประวัติความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  เช่น   คลอดบุตรน้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม มีประวัติทารกตายคลอด หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุในขณะตั้งครรภ์

การตรวจร่างกาย

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และคำนวณดัชนีมวลกาย

ตรวจครรภ์พบว่าครรภ์ใหญ่กว่าปกติ หรือพบครรภ์แฝดน้ำ (Hydramnios)

ตรวจพบความผิดปกติของระบบต่าง ๆ จากเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ

ตรวจหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด โดยวิธี OGTT

ufa