ฉีดวัคซีนเด็กช่วง COVID-19

ฉีดวัคซีนเด็กช่วง COVID-19

เด็กควรฉีดวัคซีนตรงตามกำหนด เน้นวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อภายหลังการสัมผัสโรค โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก วัคซีนที่สามารถเลื่อนได้บ้างภายใน 1 – 2 สัปดาห์ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานข้างต้นในเด็กอายุ 2 ขวบปีแรก เพราะโรคกลุ่มนี้พบได้บ่อยและมีความรุนแรง

การรับวัคซีนไม่ครบหรือช้าเกินไป มีผลเสียและอันตราย วัคซีนที่สามารถเลื่อนได้ในระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น มักฉีดในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบเป็นต้นไป แต่ไม่ควรเลื่อนนานจนเกินไป และสามารถให้ต่อได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มนับใหม่

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลกรุงเทพเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยทุกเคาน์เตอร์บริการ โดยการซักประวัติการเดินทาง การสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิ และคัดกรองอาการระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งมีการแยกพื้นที่ให้บริการ แบ่งโซนชัดเจนในการรับบริการผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม อาทิ แบ่งโซนรับบริการผู้ป่วยเข้าข่ายโรค COVID-19 แยกตึกและผู้ดูแลโดยเฉพาะ แยกส่วนชัดเจนระหว่างผู้ป่วย ARI Clinic (ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหายใจ) และ Non-ARI Clinic (ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางระบบหายใจ) แยกจากผู้ป่วยที่มารับบริการโดยทั่วไปอย่างเป็นสัดส่วน

ufabet