ฉีดวัคซีน COVID-19 กับสถานพยาบาลที่มีความพร้อม

ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดควรได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการสังเกตอาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 30 นาทีหลังได้รับวัคซีน เพื่อให้สามารถดูแลได้ทันท่วงทีหากมีภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะไม่พึงประสงค์ ซึ่งภาวะไม่พึงประสงค์ในระยะแรกหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว 30 นาที ส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ และอาการไม่รุนแรง เช่น เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด อาการอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะ เหนื่อยหอบ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ หนาวสั่น ปวดบริเวณข้อ หรือคลื่นไส้

ซึ่งระหว่างที่สังเกตอาการ หากพบความผิดปกติเหล่านี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินอาการทันที โดยข้อมูลที่มีการศึกษามาแล้วพบว่า อาการเหล่านี้จะพบน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อฉีดวัคซีนใน ผู้ป่วย ที่มีอายุมากขึ้น และจะพบมากขึ้นในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอายุน้อย