ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Acute Pancreatitis) เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของตับอ่อนแบบเฉียบพลัน ความรุนแรงของการอักเสบอาจเป็นได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมาก ซึ่งส่งผลต่ออาการแสดงของผู้ป่วย

สาเหตุ : การเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันโดยมากเกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งโอกาสเกิดโรคจะสัมพันธ์กับปริมาณและระยะเวลาในการดื่ม การสูบบุหรี่จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอ่อนอักเสบจากแอลกอฮอล์ และอีกสาเหตุเป็นภาวะแทรกซ้อนจากนิ่วในถุงน้ำดี โดยผู้ป่วยอาจไม่ทราบหรือไม่มีอาการนำของนิ่วในถุงน้ำดีมาก่อนก็ได้

อาการ : ตับอ่อนอักเสบมีอาการสำคัญ คือ ปวดท้อง โดยมักจะปวดบริเวณช่องท้องส่วนบน คือลิ้นปี่และใต้ชายโครงขวา อาการปวดอาจร้าวทะลุหลัง ผู้ป่วยไม่สามารถหาท่าที่สบายได้ ในช่วงแรกมักไม่มีไข้ แต่เมื่ออาการอักเสบรุนแรงขึ้นอาจมีไข้ร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หรือดีซ่าน (Jaundice) ร่วมด้วย

ความรุนแรง : ผู้ป่วยจะมีอาการตามความรุนแรงของการอักเสบคือ ผู้ป่วยบางรายที่ตับอ่อนอักเสบไม่รุนแรง (Mild Pancreatitis) จะปวดท้องเพียงเล็กน้อยและดีขึ้นเองใน 1 – 3 วัน ขณะที่ผู้ป่วยอาการรุนแรง (Severe Pancreatitis) จะปวดท้องมาก และอาจกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกาย (Systemic Inflammatory Response) หากรุนแรงมากอาจทำให้เกิดการเน่าตายของตับอ่อน (Necrotizing Pancreatitis) และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ufabet