ฉีดวัคซีน COVID-19 กับสถานพยาบาลที่มีความพร้อม


ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดควรได้รับการฉีดวัคซีน C […]