UP ปู่ซ่าบ้าพลัง เรื่องราวความรักของปู่ คาร์ล


UP ปู่ซ่าบ้าพลัง เรื่องราวความรักของ ปู่ คาร์ล ซึ่งเป็น […]

HYPOSPADIAS โดยทั่วไปแล้วความผิดปกติจะแบ่งเป็น 2 ระดับ


แบบไม่รุนแรง [DISTAL] รูเปิดจะเปิดในใกล้ตำแหน่งปลาย ท่อ […]